Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก

      โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านหนองเหล็ก ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 โดยอำมาตย์โท หลวงราชบริหาร อดีตนายอำเภออุทุมพรพิสัย โดยอาศัยศาลาวัดบ้านหนองเหล็ก เป็นสถานที่เล่าเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

     วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2487 ย้ายจากศาลาวัดบ้านหนองเหล็ก มาตั้ง ณ ที่ที่ตั้งปัจจุบัน ที่ดินมีพื้นที่ 13 ไร่ 1 งาน 8/1/10 ตารางวา หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 41600 ออกให้ ณ วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2532 (สธ. 1) ที่ดินแปลงนี้ได้มาโดยเจ้าของที่ดินร่วมกันบริจาค เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา โดยมีนายเหลี่ยม จินาวัลย์ อดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเหล็กในสมัยนั้นเป็นผู้ติดต่อประสานงานจนสำเร็จเรียบร้อย

     การปลูกสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารแบบ ป.1ก พื้นคอนกรีต ชั้นเดียวขนาด 2 ห้องเรียน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2503 ใช้งบประมาณ 6,500 บาท โดยคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันบริจาค ค่าวัสดุและแรงงานโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด เปิดทำกรสอนเมื่อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 ต่อมา พ.ศ. 2519

สภาตำบลตาเกษใช้งบประมาณ กสช. จำนวน 70,000 บาท ต่อเติมด้านข้างอีก 1 ห้องเรียน อาคารหลังนี้ถูกวาตภัยเสียหายทั้งหลัง เมื่อปี พ.ศ. 2520

     ปี พ.ศ. 2520 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ให้งบประมาณสร้างอาคารแบบ ศก. 02 ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 180,000 บาท ตรวจรับเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2521 อาคารหลังนี้ ชำรุดไม่สามารถใช้การได้ ทางราชการอนุมัติให้รื้อถอนขายทอดตลาด เมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2538
ปี พ.ศ. 2523 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 พิเศษ ขนาด 2 ห้องเรียน เป็นเงินจำนวน 280,000 บาท เพื่อทดแทนอาคารหลังเก่าที่ถูกวาตภัยเสียหาย
ปี พ.ศ. 2523 องค์การบริการส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ให้งบประมาณสร้างส้วม แบบ ศก. 31/5 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 30,000 บาท
ปี พ.ศ. 2523 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ให้งบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ ศก. 23/3 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 90,000 บาท
ปี พ.ศ. 2528 สปช. ให้งบประมาณจำนวน 35,000 บาท สร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน 4 ที่ จำนวน 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2529 สปช. ให้งบประมาณจำนวน 35,000 บาท สร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ที่
ปีงบประมาณ 2539 ทางราชการจัดสรรงบประมาณ จำนวนเงิน 1,725,013 บาท สร้างอาคารเรียนแบบสปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2539 ทำการตรวจรับเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2539 เริ่มใช้เรียน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2539

     การจัดการศึกษา
วันที่ 1 ตุลาคม 2509 โอนจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 1 ตุลาคม 2524 โอนจากองค์การส่วนบริหารจังหวัด มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2540 โรงเรียนได้รับพิจารณาให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา

     ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 6 คน สำหรับผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นายสุนทร ปุณะปรุง ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2542 ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน

     ปัจจุบันเปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มีนักเรียน 74 คน ครู 7 คน ห้องเรียน 8 ห้องเรียน พนักงานบริการ 1 คน
0
0
0
s2sdefault

นายสุนทร  ปุณะปรุง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก

132514
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดื่อนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
432
118
550
129678
5235
11760
132514

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn