Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก

      โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านหนองเหล็ก ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 โดยอำมาตย์โท หลวงราชบริหาร อดีตนายอำเภออุทุมพรพิสัย โดยอาศัยศาลาวัดบ้านหนองเหล็ก เป็นสถานที่เล่าเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

     วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2487 ย้ายจากศาลาวัดบ้านหนองเหล็ก มาตั้ง ณ ที่ที่ตั้งปัจจุบัน ที่ดินมีพื้นที่ 13 ไร่ 1 งาน 8/1/10 ตารางวา หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 41600 ออกให้ ณ วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2532 (สธ. 1) ที่ดินแปลงนี้ได้มาโดยเจ้าของที่ดินร่วมกันบริจาค เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา โดยมีนายเหลี่ยม จินาวัลย์ อดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเหล็กในสมัยนั้นเป็นผู้ติดต่อประสานงานจนสำเร็จเรียบร้อย

     การปลูกสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารแบบ ป.1ก พื้นคอนกรีต ชั้นเดียวขนาด 2 ห้องเรียน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2503 ใช้งบประมาณ 6,500 บาท โดยคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันบริจาค ค่าวัสดุและแรงงานโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด เปิดทำกรสอนเมื่อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 ต่อมา พ.ศ. 2519

สภาตำบลตาเกษใช้งบประมาณ กสช. จำนวน 70,000 บาท ต่อเติมด้านข้างอีก 1 ห้องเรียน อาคารหลังนี้ถูกวาตภัยเสียหายทั้งหลัง เมื่อปี พ.ศ. 2520

     ปี พ.ศ. 2520 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ให้งบประมาณสร้างอาคารแบบ ศก. 02 ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 180,000 บาท ตรวจรับเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2521 อาคารหลังนี้ ชำรุดไม่สามารถใช้การได้ ทางราชการอนุมัติให้รื้อถอนขายทอดตลาด เมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2538
ปี พ.ศ. 2523 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 พิเศษ ขนาด 2 ห้องเรียน เป็นเงินจำนวน 280,000 บาท เพื่อทดแทนอาคารหลังเก่าที่ถูกวาตภัยเสียหาย
ปี พ.ศ. 2523 องค์การบริการส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ให้งบประมาณสร้างส้วม แบบ ศก. 31/5 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 30,000 บาท
ปี พ.ศ. 2523 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ให้งบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ ศก. 23/3 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 90,000 บาท
ปี พ.ศ. 2528 สปช. ให้งบประมาณจำนวน 35,000 บาท สร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน 4 ที่ จำนวน 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2529 สปช. ให้งบประมาณจำนวน 35,000 บาท สร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ที่
ปีงบประมาณ 2539 ทางราชการจัดสรรงบประมาณ จำนวนเงิน 1,725,013 บาท สร้างอาคารเรียนแบบสปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2539 ทำการตรวจรับเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2539 เริ่มใช้เรียน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2539

     การจัดการศึกษา
วันที่ 1 ตุลาคม 2509 โอนจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 1 ตุลาคม 2524 โอนจากองค์การส่วนบริหารจังหวัด มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2540 โรงเรียนได้รับพิจารณาให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา

     ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 6 คน สำหรับผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นายสุนทร ปุณะปรุง ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2542 ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน

     ปัจจุบันเปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มีนักเรียน 74 คน ครู 7 คน ห้องเรียน 8 ห้องเรียน พนักงานบริการ 1 คน
0
0
0
s2sdefault

นายสุนทร  ปุณะปรุง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก

078386
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดื่อนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
390
321
860
75296
7722
14549
78386

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn